Hosting, domeny, strony, sklepy, serwisy, CRM, pozycjonowanie.

Regulamin INTERPRESS PLUS 

 

 1. Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 

Interpress.pl lub Operator – Agencja Interaktywna Interpress Plus z siedzibą pod adresem ul. Kiszewska 10, 64-500 Szamotuły. NIP 7872129501, REGON 381509808.

Aplikacja sprzedażowa: Panel Klienta lub inne narzędzie internetowe, udostępnione przez interpress.pl, służące do zarządzania Usługami, nabywania Usług, przedłużania Okresu abonamentowego itp. czynności pomiędzy interpress.pl i Klientem.

Cennik/Cenniki – wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług interpress.pl 

Domena jedna z domen najwyższego poziomu ogólnoświatowego systemu domen, wpisana do bazy danych organizacji Internet Assigned Numbers Authority. 

Dzień roboczy – każdy dzień z wyłączeniem dnia uznanego ustawowo za wolny od pracy oraz soboty. 

Karta płatnicza – karta kredytowa lub karta debetowa, inne podobne narzędzia, przy pomocy których Klient może dokonywać płatności internetowych. Informacje o rodzajach Kart płatniczych, które są akceptowane przez interpress.pl są zamieszczone w Aplikacji sprzedażowej. 

Klient lub Abonent – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi interpress.pl, na podstawie Umowy lub zamierzająca korzystać z Usługi interpress.pl, na podstawie Umowy. 

Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Usługi interpress.pl, na podstawie Umowy, którą zawarła z interpress.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

Materiały – jakiekolwiek treści, dane, pliki, które są przechowywane i przesyłane w związku z korzystaniem lub podczas korzystania z Usług interpress.pl, odniesienia do treści, danych, plików zamieszczane przez Klienta w związku z korzystaniem lub podczas korzystania z Usług interpress.pl, zasoby (wiadomości e-mail) odbierane i wysyłane w ramach korzystania z konta poczty elektronicznej. 

Nazwa Domeny – ciąg znaków w Domenie. Znaki, które mogą składać się na nazwę Domeny

Okres abonamentowy – okres wskazany w Specyfikacji Usługi, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi interpress.pl, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi interpress.pl, a w przypadku, gdy rozpoczęcie korzystania z Usługi interpress.pl następuje w ramach Okresu testowego – od dnia zakończenia Okresu testowego, natomiast w przypadku rejestracji Nazw Domen – od dnia rejestracji danej Nazwy Domeny. 

Okres rozliczeniowy Nazwy Domeny – okres określony przez Rejestr właściwy dla danej Nazwy Domeny, rozpoczynający się od dnia rejestracji danej Nazwy Domeny, w którym Klient jest uprawniony do odnowienia Nazwy Domeny bez konieczności uiszczenia opłaty reaktywacyjnej ustalonej w Cenniku Rejestru właściwego dla danej Nazwy Domeny. 

Okres rozliczeniowy – okres za jaki jest uiszczana opłata za Usługę. W przypadku płatności jednorazowych, Okres rozliczeniowy jest równy Okresowi abonamentowemu.

Okres Trwania Umowy – okres od dnia zawarcia Umowy do dnia zakończenia Okresu abonamentowego. 

Okres testowy – Specyfikacja Usługi może przewidywać Okres testowy obejmujący okres w niej wskazany, w trakcie którego Klient nieodpłatnie testuje Usługę. Okres testowy służy zapoznaniu się przez Klienta z funkcjonalnością Usługi interpress.pl. Okres testowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy w rozumieniu odpowiednio pkt 6 albo pkt 7 Regulaminu. Okres testowy kończy się po upływie okresu wskazanego w Specyfikacji Usługi liczonego od dnia zawarcia Umowy w rozumieniu odpowiednio pkt 6 albo pkt 7 Regulaminu, nie później jednak niż w dniu uiszczenia opłaty z tytułu Usługi interpress.pl. Dokonanie zatem opłaty z tytułu Usługi interpress.pl w trakcie trwania Okresu testowego powoduje zakończenie Okresu testowego i rozpoczęcie Okresu abonamentowego. 

Oprogramowanie – oprogramowanie, które zostało dostarczone przez interpress.pl Klientowi niezależnie od sposobu i formy dostarczenia, w tym jego utrwalenie w pamięci urządzenia końcowego Klienta przez pobranie za pośrednictwem Internetu oraz aplikacje dostępne dla Klienta zdalnie, za pośrednictwem Internetu. 

Panel Klienta narzędzie do zawierania z interpress.pl poszczególnych Umów, zarządzania Usługami interpress.pl i kontaktu z interpress.pl, dostępne po zalogowaniu przez Klienta na stronie internetowej pod adresem https://interpress.pl. Z chwilą Rejestracji pomiędzy Klientem, a interpress.pl powstaje stosunek prawny, na podstawie którego Klient uzyskuje stały dostęp do Panelu Klienta do momentu złożenia przez Klienta oświadczenia o braku zamiaru dalszego korzystania z Panelu Klienta. 

Płatności cykliczne – sposób dokonania przez Klienta zapłaty za Usługi interpress.pl, polegający na automatycznym (bez udziału Klienta) pobraniu z Karty płatniczej Klienta kwoty należności interpress.pl za Usługę. Lub cyklicznie wystawiana faktura z płatnością na wyznaczone konto bankowe.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. 

Regulamin – niniejszy regulamin. 

Rejestr – podmiot zarządzający Domeną, wykonujący rejestrację i utrzymanie Nazw w tej Domenie lub inne czynności dotyczące Nazwy Domeny, opisane w regulaminach, którymi posługuje się Rejestr. 

Rejestracja – dokonanie przez Klienta wszystkich czynności koniecznych do korzystania z Panelu Klienta i zawarcia Umowy. 

Specyfikacja Usługi – opis właściwości danej Usługi interpress.pl, w szczególności Okres abonamentowy, Okres rozliczeniowy, Okres testowy, moment rozpoczęcia świadczenia Usługi interpress.pl, parametry techniczne, warunki techniczne i sprzętowe. 

Siła wyższa – zdarzenie niezależne od Strony, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia nawet przy dochowaniu najwyższej staranności. 

Strony – interpress.pl oraz Klient. 

Umowa/Umowy – umowa zawarta pomiędzy Stronami dotycząca świadczenia drogą elektroniczną przez Operatora na rzecz Klienta Usługi interpress.pl określonej w tej umowie; integralną część Umowy stanowi Regulamin. 

Urządzenia interpress.pl – urządzenia teleinformatyczne interpress.pl przeznaczone do świadczenia Usług interpress.pl, a w szczególności do przechowywania i transmisji danych oraz dostępu do Internetu. 

Usługi interpress.pl – usługi elektroniczne świadczone przez interpress.pl dla Klienta na podstawie Umowy. 

Zawieszenie świadczenia Usługi interpress.pl – uniemożliwienie w całości Klientowi korzystania z danej Usługi interpress.pl świadczonej na rzecz Klienta. 

Ograniczenie wykonywania Usługi interpress.pl – uniemożliwienie w części Klientowi korzystania z danej Usługi interpress.pl świadczonej na rzecz Klienta. 

Zamówienie – oświadczenie woli, złożone przez Klienta, z którego wynika definitywny zamiar zawarcia Umowy, złożone w formie przewidzianej dla danej Usługi interpress.pl. 

 1. Postanowienia wspólne dla wszystkich Usług interpress.pl.
 1. Postanowienia ogólne.
  1. Klient zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz Umowy.
  2. Zawarcie Umowy poprzedza Rejestracja. Dane wymagane dla Rejestracji Klient podaje w formularzu rejestracyjnym znajdującym się na stronie internetowej interpress.pl, zgodnie z zakresem określonym w tym formularzu. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych danych: imię i nazwisko, kraj stałego zamieszkania lub zwykłego pobytu, adres stałego zamieszkania lub zwykłego pobytu, dane kontaktowe, a w przypadku Przedsiębiorcy: nazwę (firmę) przedsiębiorstwa, NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej), adres siedziby, w tym kraj siedziby, dane kontaktowe. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że wskazał dane w sposób zgodny ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia, w szczególności przez właściwe organy podatkowe, że Klient podał dane w sposób niezgodny ze stanem faktycznym, ponosi on wobec interpress.pl odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu. 
  3. Klient zobowiązany jest do podania w trakcie Rejestracji informacji, czy będzie korzystać z Usługi interpress.pl jako Konsument. 
  4. Strony są zobowiązane niezwłocznie informować się wzajemnie o jakichkolwiek zmianach danych wskazanych w punkcie 2 powyżej, nie później niż w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany, przy czym Klient zobowiązany jest poinformować interpress.pl o zaistniałych zmianach wysyłając mail z nowymi danymi lub poprzez samodzielną zmianę/aktualizację danych w Panelu Klienta. W przypadku niewykonania przez Klienta obowiązku wskazanego w zdaniu pierwszym – interpress.pl może obciążyć Klienta ustaloną w Cenniku opłatą administracyjną z tytułu wykonania przez interpress.pl czynności w celu ustalenia prawidłowych danych i ich aktualizacji w Panelu Klienta. Ponadto w przypadku stwierdzenia, w szczególności przez właściwe organy podatkowe, iż dane Klienta są nieaktualne, gdyż Klient nie dokonał ich aktualizacji, Klient ponosi wobec interpress.pl odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu
  5. Przed złożeniem przez Klienta zamówienia interpress.pl umożliwia Klientowi zapoznanie się z Regulaminem, Specyfikacją Usługi oraz wszystkimi wzorcami umownymi obowiązującymi w ramach wybranej przez Klienta Usługi interpress.pl oraz podsumowaniem warunków zamówienia na Usługę interpress.pl. Podsumowanie obejmuje w szczególności parametry wybranej Usługi interpress.pl, czas trwania Umowy oraz wysokość opłaty należnej z tytułu świadczenia Usługi interpress.pl.
  6. Do zawarcia Umowy dochodzi w momencie potwierdzenia przez interpress.pl przyjęcia zamówienia na Usługę interpress.pl. Potwierdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, stanowi komunikat przesłany pocztą elektroniczną, zawierający treść Umowy zawartej przez Klienta, a w szczególności wskazanie wybranej Usługi interpress.pl, jej parametrów oraz wysokości opłaty należnej z tytułu świadczenia Usługi interpress.pl. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, do potwierdzenia dołączane są: Regulamin, Specyfikacja Usługi oraz wszystkie wzorce umowne obowiązujące w ramach wybranej przez Klienta Usługi interpress.pl, które zostały uprzednio udostępnione i zaakceptowane przez Klienta będącego Konsumentem. 
  7. W przypadku umów zawieranych przez telefon z Klientem będącym Konsumentem, przed zawarciem Umowy interpress.pl uzgadnia telefonicznie warunki zamówienia wybranej przez Klienta będącego Konsumentem Usługi interpress.pl, a ponadto interpress.pl umożliwia Klientowi będącemu Konsumentem zapoznanie się z Regulaminem oraz Specyfikacją Usługi oraz wszystkimi wzorcami umownymi obowiązującymi w ramach danej Usługi interpress.pl. Do zawarcia Umowy z Klientem będącym Konsumentem dochodzi w momencie złożenia oświadczenia przez Klienta będącego Konsumentem o zawarciu Umowy na warunkach przedstawionych przez interpress.pl w trakcie rozmowy telefonicznej oraz na warunkach opisanych w Regulaminach oraz Specyfikacji Usługi oraz wzorcach umownych obowiązujących w ramach danej Usługi interpress.pl. Natomiast w przypadku umów zawieranych przez telefon z Klientem będącym Przedsiębiorcą, do zawarcia Umowy dochodzi w momencie złożenia oświadczenia przez Klienta będącego Przedsiębiorcą o zawarciu Umowy na warunkach przedstawionych przez interpress.pl w trakcie rozmowy telefonicznej. 
  8. interpress.pl jest uprawniony do odmowy zawarcia Umowy w przypadku gdy: 
   1. Klient poda w formularzu rejestracyjnym, podczas Rejestracji nieprawdziwe lub niepełne dane oraz:
    1. nie uzupełni lub nie poprawi tych danych mimo wezwania interpress.pl w terminie wskazanym przez interpress.pl, wynoszącym co najmniej 3 dni roboczych od dnia wysłania do Klienta wezwania, lub 
    2. pomimo uzupełnienia lub poprawienia danych w związku z wezwaniem stwierdzono, iż są one nieprawdziwe tj. niezgodne z rzeczywistym stanem faktycznym, W przypadku odmowy zawarcia Umowy z przyczyn podanych w zdaniu poprzednim interpress.pl może obciążyć Klienta ustaloną w Cenniku opłatą administracyjną z tytułu weryfikacji danych podanych w trakcie składania zamówienia, którą interpress.pl jest uprawniony potrącić (bez obowiązku składania w tym zakresie odrębnych oświadczeń) z opłaty uiszczonej przez Klienta z tytułu Usługi objętej zamówieniem w zakresie, którego doszło do odmowy zawarcia Umowy, 
   2. interpress.pl uprzednio rozwiązał Umowę z Klientem na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Klient, 
   3. zachodzi uzasadniona obawa, iż Klient naruszy zobowiązania/zakazy, o których mowa w punkcie 35 poniżej (np. uprzednio Klient osobiście albo wspólnie z innymi podmiotami albo za pośrednictwem innych podmiotów korzystał z Usługi interpress.pl w sposób skutkujący naruszeniami, o których mowa w punkcie 35 Regulaminu).
  9. Klient, w celu korzystania z Usługi interpress.pl, posługuje się hasłem i loginem ustalonym przez Klienta podczas Rejestracji. Klient jest zobowiązany zapewnić poufność uzyskanego w toku Rejestracji hasła, nie udostępniać hasła osobom trzecim, zabezpieczyć hasło przed dostępem do niego osób trzecich, a także niezwłocznie poinformować interpress.pl o każdym przypadku lub podejrzeniu wejścia w posiadanie hasła przez osobę trzecią. Klient ponosi odpowiedzialność za następstwa udostępnienia przez siebie loginu i hasła lub Panelu Klienta osobom trzecim.
  10. Klient przyjmuje do wiadomości, iż wykonywanie przez interpress.pl czynności w zakresie wsparcia technicznego wiąże się z koniecznością dostępu interpress.pl do Panelu Klienta lub do Materiałów lub do konta poczty elektronicznej Klienta. W konsekwencji złożenie przez Klienta dyspozycji dokonania czynności z zakresu wsparcia technicznego jest jednoznaczne z upoważnieniem interpress.pl do dostępu do Panelu Klienta/ Materiałów/ konta poczty elektronicznej. Czynności wymagające dostępu do Panelu Klienta/ Materiałów/ konta poczty elektronicznej wykonują w imieniu i na rzecz interpress.pl osoby wskazane przez interpress.pl (pracownicy, współpracownicy) z zachowaniem zasad wynikających z przepisów prawa. 
  11. Usługi interpress.pl zamówione przez Klienta będą świadczone pod warunkiem uprzedniego zawarcia Umowy oraz uiszczenia opłaty z tytułu świadczenia danej Usługi interpress.pl, której wysokość i sposób uiszczenia określa Specyfikacja danej Usługi na stronie interpress.pl. 
  12. Strony uznają, że świadczenie Usługi interpress.pl rozpoczyna się po upływie 14 dni od zawarcia Umowy, chyba że Regulamin lub Specyfikacja Usługi lub wzorzec umowny dotyczący danej Usługi interpress.pl, który został Klientowi udostępniony przed zawarciem Umowy, stanowi inaczej. Na wyraźne żądanie Klienta świadczenie Usługi interpress.pl może rozpocząć się przed upływem 14 dni od zawarcia Umowy. 
  13. Klient ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowości w funkcjonowaniu Usługi interpress.pl, będące następstwem jego zawinionego działania lub zaniechania, w tym niepoprawnego wykorzystania funkcjonalności danej Usługi interpress.pl lub integracji z zewnętrznym, wybranym przez Klienta oprogramowaniem. Usunięcie wynikłych w rezultacie wskazanych okoliczności usterek i nieprawidłowości w funkcjonowaniu danej Usługi interpress.pl obciąża Klienta. 
  14. W celu zapewnienia świadczenia Usług interpress.pl na najwyższym poziomie oraz mając na względzie chęć oferowania Klientowi najlepszych, dostępnych w danym czasie na rynku rozwiązań, interpress.pl zastrzega sobie prawo do polepszenia parametrów świadczonej Usługi interpress.pl oraz/lub do dokonania aktualizacji Usług interpress.pl lub Oprogramowania do nowszej wersji udostępnionej przez interpress.pl, dostawcę Usługi interpress.pl lub producenta Oprogramowania. interpress.pl informuje Klienta o dokonaniu aktualizacji oraz/lub polepszeniu parametrów Usługi interpress.pl. 

2.Usługi i produkty stron trzecich.

  1. interpress.pl może udostępniać Klientowi możliwość korzystania z dostarczanych przez strony trzecie usług lub produktów, w tym rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient korzysta z usług lub produktów, w tym rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, stron trzecich zgodnie z zasadami określonymi przez strony trzecie, w tym na warunkach licencji udzielanej przez stronę trzecią. Akceptacja licencji skutkuje zawarciem pomiędzy stroną trzecią a Klientem umowy licencji, której interpress.pl nie jest stroną. 
  2. Udostępnienie Klientom możliwości korzystania z usług lub produktów, w tym rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, stron trzecich następuje na warunkach określonych przez interpress.pl na stronie internetowej pod adresem https://interpress.pl, w tym w szczególności w regulaminach mających zastosowanie do tych usług lub produktów, w tym rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Z zastrzeżeniem treści zdania następnego, Usługi lub produkty, w tym rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego stron trzecich są udostępniane przez interpress.pl za wynagrodzeniem określonym w odpowiednich Cennikach lub regulaminach promocji. Niektóre usługi lub produkty, w tym rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego stron trzecich mogą stanowić nieodpłatny dodatek do Usługi interpress.pl i są dostępne wyłącznie po uiszczeniu opłaty należnej interpress.pl z tytułu korzystania z Usługi interpress.pl, oraz po spełnieniu przez Klienta ewentualnych dalszych warunków określonych przez interpress.pl, a ich dostępność i zakres zależy wyłącznie od decyzji interpress.pl. Klientowi nie przysługuje roszczenie o przyznanie usług lub produktów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
  3. Warunki uruchomienia i korzystania z usługi lub produktu, w tym rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego strony trzeciej są określone na stronie internetowej strony trzeciej.

3.Opłaty

  1. Wysokość opłat za Usługi interpress.pl wskazana jest w Cennikach oraz w regulaminach promocji zamieszczonych na stronie internetowej interpress.pl. lub ustalona z klientem bezpośrednio.
  2. Klient zobowiązuje się do uiszczania opłaty za Usługę interpress.pl przez cały okres obowiązywania Umowy. W zależności od rodzaju Usługi interpress.pl, opłaty uiszczane są:
   1. z góry za Okres abonamentowy wskazany w Specyfikacji Usługi – w przypadku Usług interpress.pl rozliczanych jednorazowo, albo 
   2. z góry lub z dołu – za Okresy rozliczeniowe określone w Specyfikacji Usługi – w przypadku Usług interpress.pl rozliczanych w Okresach rozliczeniowych. 
  3. Zapłata należnej opłaty powinna zostać dokonana w sposób (metoda płatności) i w terminie wskazanym przez interpress.pl w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Zapłata powinna zostać dokonana przez Klienta na podstawie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez interpress.pl. W zakresie obowiązku uiszczenia należnej opłaty nie stosuje się art. 115 Kodeksu cywilnego, a zatem jeżeli koniec terminu płatności wskazany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, opłata musi zostać uiszczona najpóźniej w dniu wskazanym jako ostatni dzień płatności w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, niezależnie od tego czy dzień ten przypada na dzień wolny od pracy lub sobotę. Przy czym dniem zapłaty jest dzień wpływu środków na wskazane w ramach danej metody płatności konto. 
  4. interpress.pl akceptuje formy płatności wskazane na stronie internetowej interpress.pl. W ramach płatności Kartą płatniczą, Klient może wyrazić zgodę na dokonywanie płatności za Usługi interpress.pl w formie Płatności cyklicznych. 
  5. Klient ponosi koszty związane z realizacją płatności. 
  6. Jeśli Klient nie uiści opłaty w terminie wskazanym w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, albo w innym dokumencie określającym w sposób wiążący dla Klienta termin płatności za Usługę interpress.pl, wówczas, w zależności od rodzaju Usługi interpress.pl: 
   1. Umowa na świadczenie danej Usługi interpress.pl wygasa, jeśli – zgodnie ze Specyfikacją Usługi – opłata za wykonanie tej Usługi interpress.pl jest uiszczana jednorazowo, przed przystąpieniem do jej wykonania przez interpress.pl,
   2. Umowa na świadczenie danej Usługi interpress.pl wygasa, gdy zgodnie ze Specyfikacją Usługi, opłaty za jej wykonanie są wnoszone w Okresach rozliczeniowych – jeśli Klient nie uiści pierwszej opłaty, od uiszczenia której Specyfikacja Usługi uzależnia rozpoczęcie świadczenia Usługi interpress.pl,
   3. interpress.pl ma prawo rozwiązać Umowę z winy Klienta – gdy zgodnie ze Specyfikacją Usługi opłaty za jej wykonanie są wnoszone w Okresach rozliczeniowych, a Klient opóźnia się z zapłatą należności za poszczególny Okres rozliczeniowy przez czas dłuższy niż 7 (siedem) dni – jeśli nie ma zastosowania lit. b) powyżej; interpress.pl jest upoważniony do rozwiązania Umowy w tym trybie, jeśli uprzednio wezwie Klienta do zapłaty zaległej należności w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 3 dni, pod rygorem rozwiązania Umowy w razie braku zapłaty w tym terminie; w przypadku określonym w lit. b) powyżej. Do czasu rozwiązania Umowy interpress.pl ma prawo Ograniczyć wykonanie Usługi interpress.pl lub Zawiesić świadczenie Usługi interpress.pl. 
  7. Wznowienie świadczenia Usługi po ustaniu przyczyn Ograniczenia wykonania Usługi interpress.pl lub Zawieszenia świadczenia Usługi interpress.pl może zostać uzależnione od uiszczenia przez Klienta opłaty zgodnej z Cennikiem. 
  8. interpress.pl pobiera opłaty za czas Ograniczenia wykonania Usługi interpress.pl zgodnie z Cennikiem i Specyfikacją Usługi (jeśli jest dla danej usługi). 
  9. interpress.pl pobiera opłaty za czas Zawieszenia świadczenia Usługi interpress.pl tylko wówczas, gdy w okresie Zawieszenia świadczenia Usługi, interpress.pl ponosi koszty utrzymania Usługi interpress.pl w stanie aktywności. Wysokość opłat pobieranych za okres Zawieszenia świadczenia Usługi interpress.pl określa Cennik i Specyfikacja Usługi. 
  10. Rozwiązanie Umowy przez interpress.pl lub przez Klienta lub w trybie porozumienia przez interpress.pl i Klienta z przyczyn dotyczących wyłącznie Klienta nie stanowi podstawy do zwrotu już uiszczonych opłat za okres, w którym Umowa ze względu na jej rozwiązanie nie jest dalej wykonywana. 
  11. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn dotyczących wyłącznie interpress.pl przez interpress.pl lub przez Klienta lub w trybie porozumienia przez interpress.pl i Klienta, Klient ma prawo do zwrotu uiszczonych opłat w wysokości proporcjonalnej do czasu faktycznego świadczenia Usługi interpress.pl (tj. kwota podlegająca zwrotowi nie obejmuje opłat należnych interpress.pl za czas faktycznego świadczenia Usługi interpress.pl). 
  12. W przypadku rozwiązania Umowy przez interpress.pl z powodu braku płatności za Usługi interpress.pl, interpress.pl ma prawo żądać zwrotu ewentualnych ulg (upustów, rabatów itp.) udzielonych Klientowi w związku z zawarciem Umowy, na zasadach określonych w Specyfikacji Usługi. 
  13. Zaległe opłaty podlegają windykacji na zasadach określonych w przepisach prawa. 
  14. Z tytułu wykonanych opłat za Usługę interpress.pl wystawia dokumenty rozliczeniowe. Zasady wystawiania powyższych dokumentów regulują przepisy prawa podatkowego.

4.Odpowiedzialność

  1. interpress.pl ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi interpress.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
  2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów polskiego prawa, treści Regulaminu lub Umowy, odpowiedzialność interpress.pl ogranicza się do wysokości straty rzeczywistej i wraz z odpowiedzialnością z tytułu kar umownych nie może w żadnym przypadku przekroczyć kwoty: 
   1. opłaty uiszczonej przez Klienta z tytułu wykonania Usługi interpress.pl, której dotyczy żądanie zapłaty odszkodowania, w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed zdarzeniem skutkującym powstaniem szkody – w przypadku, gdy Okres Abonamentowy danej Usługi interpress.pl trwał co najmniej 12 miesięcy, 
   2. opłaty uiszczonej przez Klienta za Okres Abonamentowy, w którym wystąpiło zdarzenie skutkujące powstaniem szkody – w przypadku, gdy Okres Abonamentowy danej Usługi interpress.pl trwał krócej niż 12 miesięcy. Ograniczenie odpowiedzialności interpress.pl opisane w niniejszym punkcie nie ma zastosowania wobec Konsumenta. Do Konsumenta nie mają również zastosowania ograniczenia odpowiedzialności interpress.pl opisane w innych regulaminach wydawanych przez Operatora, w tym w regulaminach promocji.
  3. W przypadku, gdy Regulamin, inne regulaminy wydawane przez Operatora, w tym regulaminy promocji, przewidują obowiązek zapłaty przez interpress.pl na rzecz Konsumenta kary umownej, Konsument jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w zakresie kwoty przewyższającej wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

5.Ograniczenia.

  1. Klient zobowiązuje się do tego, iż: 
   1. korzystanie przez niego z Usług interpress.pl, Urządzeń interpress.pl, usług lub produktów, w tym rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego stron trzecich, a także treść Materiałów nie będzie naruszać przepisów prawa, ani praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw własności przemysłowej, tajemnicy przedsiębiorstwa, dóbr osobistych, 
   2. Materiały oraz jakiekolwiek inne treści przesyłane przez niego za pośrednictwem Urządzeń interpress.pl nie będą zawierały szkodliwego oprogramowania, które może spowodować wystąpienie zakłócenia lub zagrożenia zakłóceniem w funkcjonowaniu Usług interpress.pl, Urządzeń interpress.pl, usług lub produktów, w tym rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego stron trzecich,
   3. w ramach korzystania z Usług interpress.pl, Urządzeń interpress.pl, usług lub produktów, w tym rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego stron trzecich nie będzie sprowadzał, przechowywał i udostępniał, a także przesyłał Materiałów, które mogą być szkodliwe dla małoletnich, promujące lub nawołujące do przemocy seksualnej, tortur i nienawiści, w tym nienawiści rasowej, etnicznej, narodowej oraz powszechnie uznane za szkodliwe ze względu na zasady współżycia społecznego, zagrażające zdrowiu lub życiu człowieka, naruszające prywatność, naruszające bezpieczeństwo publiczne, ingerujące w postępowania prowadzone przez uprawnione organy władzy publicznej, promujące nielegalne produkty lub naruszające zakaz handlu produktami, wskazujące metody spowodowania zagrożenia dla bezpieczeństwa funkcjonowania Usług interpress.pl, Urządzeń interpress.pl lub funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych, systemów teleinformatycznych osób trzecich, 
   4. nie będzie używał Usługi interpress.pl, Urządzeń interpress.pl, usług lub produktów, w tym rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego stron trzecich w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem lub w sposób przekraczający parametry techniczne wskazane w Specyfikacji Usługi, 
   5. nie będzie używał Usługi interpress.pl, Urządzeń interpress.pl, usług lub produktów, w tym rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego stron trzecich w sposób, który może spowodować zakłócenie lub brak lub utrudnienie korzystania z Urządzeń interpress.pl, Usług interpress.pl, usług lub produktów, w tym rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego stron trzecich dla Klienta lub osób trzecich,
   6. nie będzie korzystać z nazwy interpress.pl, jak również pozostałych nazw i oznaczeń indywidualizujących interpress.pl lub Usługi interpress.pl, bez uprzednio wyrażonej pisemnej zgody interpress.pl, 
   7. w ramach korzystania z Usług interpress.pl nie będzie umieszczał na serwerze interpress.pl elementów (danych, materiałów, treści, plików, zdjęć, skryptów CGI, dużych plików danych itp.) wykorzystywanych przez inne serwisy/portale/blogi/sklepy internetowe, które nie są utrzymywane na serwerach interpress.pl. 
  2. W przypadku, gdy Klient naruszy zobowiązania, o których mowa w punkcie 35: 
   1. gdy osoba trzecia wystąpi z roszczeniem wobec interpress.pl w związku z powyższymi naruszeniami, Klient jest zobowiązany pokryć poniesioną w związku z tym przez interpress.pl szkodę oraz niezbędne i obiektywnie uzasadnione koszty poniesione w związku z obroną interesu interpress.pl, przy czym w pierwszej kolejności Klient jest zobowiązany podjąć wszelkie działania i dokonać wszelkich starań, aby zwolnić interpress.pl z roszczeń zgłoszonych wobec interpress.pl w związku z powyższymi naruszeniami, tudzież doprowadzić do ich wycofania lub wstąpienia Klienta w miejsce lub obok interpress.pl do toczącego się sporu, o ile którakolwiek z tych czynności będzie prawnie dopuszczalna. Wszelkie koszty związane z podejmowaniem czynności wskazanych w zdaniu poprzednim, będą podejmowane przez Klienta na jego wyłączny koszt, 
   2. w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia o naruszeniach opisanych w punkcie 35, interpress.pl jest uprawnione do uniemożliwienia dostępu do Materiałów osobom trzecim, 
   3. w razie otrzymania lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o dokonaniu naruszeń opisanych w punkcie 35, interpress.pl jest uprawnione do uniemożliwienia dostępu do Materiałów osobom trzecim po zawiadomieniu Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Materiałów, 
   4. interpress.pl uprawnione jest do Zawieszenia świadczenia Usługi interpress.pl lub Ograniczenia świadczenia Usługi interpress.pl po zawiadomieniu Klienta o zamiarze Zawieszenia świadczenia Usługi interpress.pl lub Ograniczenia świadczenia Usługi interpress.pl i wezwaniu do usunięcia naruszeń w terminie obejmującym co najmniej 3 dni. interpress.pl nie jest zobowiązane do uprzedniego zawiadomienia Klienta o zamiarze Zawieszenia świadczenia Usługi interpress.pl lub Ograniczenia świadczenia Usługi interpress.pl i wezwania do usunięcia naruszeń, gdy z charakteru naruszenia wynika konieczność natychmiastowej interwencji ze strony interpress.pl [np. masowa wysyłka SPAM przez Klienta, phishing, rozpowszechnianie nielegalnego oprogramowania, korzystanie przez Klienta z Usługi interpress.pl w sposób przekraczający parametry techniczne wskazane w Specyfikacji Usługi, korzystanie przez Klienta z Usługi interpress.pl powodujące lub mogące powodować zakłócenie lub brak lub utrudnienie korzystania z Urządzeń interpress.pl, Usług interpress.pl, usług lub produktów, w tym rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego stron trzecich dla innego Klienta lub innych Klientów lub osób trzecich, umieszczanie na serwerze interpress.pl elementów (danych, materiałów, treści, plików, zdjęć, skryptów CGI, dużych plików danych itp.) wykorzystywanych przez inne serwisy/portale/blogi/sklepy internetowe, które nie są utrzymywane na serwerach interpress.pl]. 
  3. Klient przyjmuje do wiadomości, iż w sytuacji, gdy jest to konieczne z uwagi na bezpieczne korzystanie przez niego z Urządzeń interpress.pl, Usług interpress.pl (np. atak DDOS lub atak na aplikację Klienta) interpress.pl w celu podjęcia odpowiednich działań zapobiegawczych może dokonać czasowej blokady dostępu do Usługi interpress.pl i Materiałów. Z uwagi na to, iż czynność ta podejmowana jest w interesie Klienta, Klient wyraża na to zgodę i nie jest wówczas uprawniony do zwrotu jakichkolwiek opłat z tytułu Usług interpress.pl. 

6.Obowiązywanie umowy.

  1.  Umowa zawierana jest na czas oznaczony, obejmujący Okres Trwania Umowy wskazany w podsumowaniu warunków zamówienia na Usługę interpress.pl oraz w potwierdzeniu przyjęcia tego zamówienia. 
  2. Na co najmniej 7 (siedem) dni przed upływem Okresu Abonamentowego lub w przypadku Nazw Domen na co najmniej 5 (pięć) dni przed upływem Okresu rozliczeniowego Nazwy Domeny, interpress.pl przesyła Klientowi informację o zbliżającym się terminie wygaśnięcia Umowy oraz o możliwości zawarcia kolejnej Umowy zapewniającej ciągłość świadczenia Usługi interpress.pl. Do zawarcia nowej Umowy dochodzi w momencie potwierdzenia przez Klienta warunków tej Umowy zaproponowanych przez interpress.pl. Uiszczenie opłaty wynikającej z nowej Umowy nie później niż w terminie wskazanym w informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym jest gwarancją zachowania ciągłości świadczenia Usługi interpress.pl. W zakresie obowiązku uiszczenia należnej opłaty nie stosuje się art. 115 Kodeksu cywilnego, a zatem jeżeli koniec terminu płatności wskazany w informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, opłata musi zostać uiszczona najpóźniej w dniu wskazanym jako ostatni dzień płatności w informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, niezależnie od tego czy dzień ten przypada na dzień wolny od pracy lub sobotę. Przy czym dniem zapłaty jest dzień wpływu środków na wskazane w ramach danej metody płatności konto. 
  3. Umowa może być rozwiązana przed upływem Okresu Trwania Umowy przez Klienta oraz osoby trzecie, które wstąpiły na miejsce Klienta do Umowy w ramach sukcesji uniwersalnej lub singularnej, jedynie w przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa lub w następstwie okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie interpress.pl, w szczególności w przypadku niedotrzymania przez interpress.pl dostępności Usługi interpress.pl na poziomie zadeklarowanego przez interpress.pl SLA dla danej Usługi interpress.pl (gwarantowany czas dostępności danej Usługi interpress.pl). Rozwiązanie Umowy w przypadku opisanym w zdaniu poprzednim może nastąpić w trybie natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu interpress.pl do zaniechania naruszeń i bezskutecznym upływie terminu wskazanego w tym wezwaniu, który powinien obejmować co najmniej 14 dni, a w przypadku Klienta będącego Konsumentem co najmniej 14 dni roboczych. Postanowienia umów zawieranych przez Klienta ze stronami trzecimi na świadczenie usługi lub produktu, w tym rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, do których dostęp umożliwia interpress.pl, mogą wprowadzać inne zasady i okresy wypowiedzenia.
  4. interpress.pl ma prawo rozwiązać Umowę w trybie wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 30 – dniowego okresu wypowiedzenia. W przypadku Usługi interpress.pl o krótszym Okresie Abonamentowym niż okres 30 – dniowy rozwiązanie Umowy może nastąpić w trybie wypowiedzenia Umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia wskazanego w regulaminie dotyczącym danej Usługi interpress.pl, Specyfikacji Usługi lub wzorcu umownym dotyczącym danej Usługi interpress.pl. Zapis nie dotyczy rozwiązania Umowy z Konsumentem.
  5. interpress.pl ma prawo rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy:
   1. świadczenie Usługi interpress.pl stało się niemożliwe z przyczyn obiektywnie uzasadnionych,
   2. świadczenie Usługi interpress.pl stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie podwykonawcy interpress.pl, który uczestniczył w świadczeniu Usługi interpress.pl,
   3. świadczenie Usługi interpress.pl stało się niemożliwe w skutek rozwiązania umowy z podwykonawcą interpress.pl, który uczestniczył w świadczeniu Usługi interpress.pl,
   4. interpress.pl zakończy lub zawiesi działalność gospodarczą w całości lub w części niezbędnej dla wykonywania Umowy,
   5. wobec interpress.pl zostanie złożony wniosek w przedmiocie ogłoszenia upadłości lub interpress.pl zostanie postawiona w stan likwidacji,
   6. zaistnieje okoliczność opisana w punkcie 23 lit. c) powyżej,
   7. Klient naruszy zobowiązania, o których mowa w punkcie 35 powyżej,
   8. zachodzi uzasadniona obawa, iż Klient naruszy zobowiązania, o których mowa w punkcie 35 powyżej, (np. uprzednio Klient osobiście, albo wspólnie z innymi podmiotami, albo za pośrednictwem innych podmiotów, korzystał z Usługi interpress.pl w sposób skutkujący naruszeniami, o których mowa w punkcie 35 Regulaminu).
   9. dojdzie do rażącego naruszenia przez Klienta zasad współżycia społecznego lub naruszenia dóbr osobistych osób działających w imieniu interpress.pl lub do naruszenia danych osobowych osób działających w imieniu interpress.pl,
   10. Klient poda w formularzu rejestracyjnym podczas Rejestracji lub już po zawarciu Umowy np. w Panelu Klienta, nieprawdziwe lub niepełne dane, o czym interpress.pl powzięło wiadomość po zawarciu Umowy, i nie uzupełni lub nie poprawi tych danych mimo wezwania interpress.pl w terminie wskazanym przez interpress.pl wynoszącym co najmniej 3 dni,
   11. dojdzie do rażącego naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu lub Umowy. 
   12. w przypadku Nazw Domen nie zostanie opłacona w terminie faktura.
  6. Klient będący Konsumentem jest uprawniony do odstąpienia od Umowy na zasadach opisanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz w Załączniku nr 1 i 2 do Regulaminu. 
  7. Z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy dotyczącej danej Usługi interpress.pl, Klient zostanie pozbawiony możliwości korzystania z tej Usługi interpress.pl oraz dostępu do Materiałów i danych zgromadzonych w ramach tej Usługi, które są usuwane.
  8. Z zastrzeżeniem zdania ostatniego, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia wszystkich Umów zawartych przez Klienta, Klient może złożyć interpress.pl oświadczenie o braku zamiaru dalszego korzystania z Panelu Klienta. Złożenie takiego oświadczenia powoduje wygaśnięcie stosunku prawnego, na podstawie którego Klient uzyskuje stały dostęp do Panelu Klienta. W takim przypadku Klient zostanie pozbawiony dostępu do Panelu Klienta, a zawarcie z interpress.pl w przyszłości umowy będzie wymagało ponownej Rejestracji w celu założenia nowego Panelu Klienta. interpress.pl po rozwiązaniu stosunku, na podstawie którego Klient uzyskuje stały dostęp do Panelu Klienta, jest uprawnione do dalszego przetwarzania danych osobowych Klienta oraz danych dotyczących jego Usług w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa, w tym w celu dochodzenia roszczeń z zawartych Umów, wykonania ciążących na interpress.pl obowiązków przewidzianych w przepisach prawa dotyczących w szczególności zobowiązań podatkowych. Pozbawienie Klienta dostępu do Panelu Klienta nie narusza praw Klienta przewidzianych w przepisach wskazanych w pkt 47 poniżej. 

7.Prywatność oraz ochrona danych osobowych.

  1. Administratorem danych osobowych Klienta jest interpress.pl. 
  2. interpress.pl przetwarza dane osobowe Klienta zgodnie z zasadami przewidzianymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz w przepisach prawa polskiego dotyczących ochrony danych osobowych. 
  3. Szczegółowe informacje dotyczące zasad i procedur związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klienta, interpress.pl udostępnia na stronie internetowej pod adresem https://interpress.pl/polityka prywatnosci/.
 1. Postępowanie reklamacyjne.
  1. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi interpress.pl, Klient może złożyć reklamację. 
  2. Reklamacja powinna zawierać;
   1. wskazanie Klienta w sposób umożliwiający jego identyfikację, 
   2. wskazanie nazwy Usługi interpress.pl, której reklamacja dotyczy, 
   3. przedmiot reklamacji, 
   4. okoliczności uzasadniające reklamację, 
   5. wskazanie żądania, 
   6. jeśli Klient chce, aby korespondencja interpress.pl w sprawie reklamacji była wysyłana do niego na inny adres e-mail niż podany podczas rejestracji lub wskazany w Panelu Klienta – wyraźne żądanie by rozstrzygnięcie reklamacji wraz z uzasadnieniem lub inne informacje związane z reklamacją były przesyłane na ten inny adres email oraz wskazanie tego adresu. 
  3. Reklamacja powinna zostać wysłana na piśmie w formie papierowej – na adres interpress.pl wskazany w Regulaminie lub w formie elektronicznej – na adres poczty elektronicznej wskazany przez interpress.pl jako adres do kontaktu.
  4. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera elementów określonych w punkcie 50 powyżej, Klient zostanie wezwany do uzupełnienia braków reklamacji. 
  5. Z zastrzeżeniem zdania drugiego, reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez interpress.pl. Reklamacja złożona przez Klienta będącego Konsumentem, dotycząca Usługi interpress.pl, polegającej na wykonaniu dzieła w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub sprzedaży rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez interpress.pl. Okresu uzupełnienia reklamacji przez Klienta nie wlicza się do terminu jej rozpatrzenia. 
  6. Rozstrzygnięcie reklamacji wraz z uzasadnieniem lub inne informacje związane z reklamacją będą przesyłane Klientowi na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w Panelu Klienta jako adres email do kontaktu, chyba że Klient w reklamacji wyraźnie zażąda przesyłania korespondencji w sprawie reklamacji na inny adres i wskaże ten adres. W razie wątpliwości co do adresu email do kontaktu interpress.pl przesyła rozstrzygnięcie reklamacji wraz z uzasadnieniem lub inne informacje związane z reklamacją na adres email wskazany przez Klienta w Panelu Klienta oraz na adres email wskazany w reklamacji (np. reklamacja nie zawiera wprost żądania przesłania jej rozstrzygnięcia na inny adres email niż podany w Panelu Klienta jednakże została przesłana na papierze firmowym wskazującym na inny adres email niż podany w Panelu Klienta lub została przesłana w formie wiadomości elektronicznej z innego adresu email niż podany w Panelu Klienta itp.). 9. Pozostałe postanowienia. 
 1. Pozostałe postanowienia.
  1. interpress.pl zastrzega sobie prawo wydawania odrębnych regulaminów, w szczególności regulaminów promocyjnych, odrębnych regulaminów dla poszczególnych Usług interpress.pl lub regulaminów dla poszczególnych rodzajów płatności za Usługi oraz prawo zmiany Regulaminu lub uchylenia Regulaminu z jednoczesnym wprowadzeniem nowego regulaminu, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. 
  2. Zmiany Regulaminu, nowy regulamin wprowadzony w miejsce uchylonego Regulaminu oraz odrębne regulaminy zostaną dodatkowo opublikowane na stronie internetowej interpress.pl. 
  3. Zmiany Regulaminu, odrębne regulaminy, nowy regulamin wprowadzony w miejsce uchylonego Regulaminu wchodzą w życie w chwili ich opublikowania.
  4. Strony przyjmują, że Klient zaakceptował zmiany Regulaminu, nowy regulamin wprowadzony w miejsce uchylonego Regulaminu jeżeli nie wypowiedział Umowy do końca upływu okresu wskazanego w punkcie 58 powyżej. Uprawnienie do wypowiedzenia Umowy nie przysługuje w przypadku, gdy zmiana Regulaminu lub zmiana wynikająca z nowego regulaminu wprowadzonego w miejsce uchylonego Regulaminu dotyczy Usługi interpress.pl, której nie obejmuje Umowa, i z której nie korzysta Klient lub wprowadzenia nowej Usługi interpress.pl. 
  5. Do oceny praw i obowiązków interpress.pl oraz Klienta, a także w sprawach nieuregulowanych Regulaminem lub Umową stosuje się prawo polskie. 
  6. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które znajdują zastosowanie przed postanowieniami Regulaminu. 
  7. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez zgłoszenie się do organizacji konsumenckich (Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie, Miejski lub Powiatowy Rzecznik Konsumenta). 
  8. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów dotyczących Umów zawartych pomiędzy interpress.pl a Klientem będącym Przedsiębiorcą jest sąd właściwy dla siedziby interpress.pl.

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu sieci interpress.pl 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku zamiaru odstąpienia przez Klienta od umowy z przyczyn określonych w _____________) 

Adresat 

Agencja Interaktywna Interpress Plus, 

 1. Kiszewska 10, 

64-500 Szamotuły

Ja ____________________________________________ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi _________________________________. 

Data zawarcia umowy _____________________________________________________ 

Imię i nazwisko _____________________________________________________________ 

Adres ________________________ ________________________ ________________________ 

Data _____________________________                                                Podpis _________________________________


ZAŁĄCZNIK NR 2 do Regulaminu sieci interpress.pl

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA 

(terminy użyte w niniejszym załączniku, które są pisane wielką literą, mają znaczenie nadane im w Regulaminie sieci interpress.pl) 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w rozumieniu Regulaminu sieci interpress.pl ) bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Po upływie tego terminu prawo odstąpienia od umowy wygasa. 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: Agencja Interaktywna Interpress Plus, ul. Kiszewska 10, 64-500 Szamotuły – Telefon, Email podany na naszej stronie www.interpress.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład przy wykorzystaniu formularza odstąpienia stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu sieci interpress.pl, wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną). 

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.interpress.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną. 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy: 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybrania przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas). Z zastrzeżeniem treści zdania następnego, płatności wskazane w zdaniu poprzednim zwracamy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. W przypadku, gdy przedmiotem Umowy było dostarczenie rzeczy, możemy powstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Państwa dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Państwu w przypadkach opisanych w przepisach prawa, w tym prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Państwu, gdy 

 1. a) za wyraźną zgodą Państwa wykonaliśmy w pełni usługę przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, jeśli zostali Państwo poinformowani przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utracicie prawo odstąpienia od umowy, 
 2. b) przedmiotem naszego świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, 
 3. c) przedmiotem naszego świadczenia jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Państwa przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Państwa o utracie prawa odstąpienia od umowy
Shopping Basket